Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

Ovoda 3
2024 március 22.

ÓVODAI BEÍRATÁS


Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBA a beíratás időszaka a 2024/2025-ös nevelési évre 2024. április 22. napjától 2024. április 26. napjáig 7.30 órától 17.00 óráig tart.

A beíratás helye:

PVO székhelyen működő feladat-ellátási helyen (Nyitnikék): Petőfi u. 1/b (Tel.: 06-28-662-035)

PVO Gesztenyés Tagóvodája: Isaszegi út 3. (Tel.: 06-28-662-083)

PVO Szivárvány Tagóvodája: Szent Imre krt. 13. (Tel.:06-28- 662-082)

Kötelező beíratni

a 3. életévüket 2024. augusztus 31. napjáig betöltő kisgyermekeket.

A szülő írásban kérheti gyermeke felmentését az óvodába járás alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben gyermeke a 4. életévét betölti a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalához 2024. április 15. napjáig benyújtott kérelmében. (a határidő elmulasztása jogvesztő)

Pécel Város Óvodái felvételi körzete: Pécel Város közigazgatási területe

SZÜKSÉGES IRATOK:

 (eredeti)

A GYERMEK RÉSZÉRŐL:

 • születési anyakönyvi kivonat

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • TAJ kártya

 • oltási könyv

A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL:                    

 • személyi igazolvány

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Amennyiben az alábbiak közül rendelkezik bármelyik igazolással, azt kérjük bemutatni:

 • hatályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, illetve a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetéről kiállított határozat,

 • a gyermeke esetleges tartós betegségéről szóló igazolás,

 • esetleges sajátos nevelési igényről (SNI) szóló szakértői vélemény, 

 • nevelésbe vett gyermek esetén kihelyező határozat,

 • elvált szülők esetében a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági ítélet,

 • külföldi állampolgárság esetében a szülők és a gyermek Magyarországon tartózkodásához szükséges érvényes okmányok, valamint a szülők munkavállalási engedélye.

A beiratkozás alkalmával a beírató szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint arról, hogy a távollévő szülővel egyetértésben íratta be gyermekét az óvodába.

Az óvodai beíratásra a szülők a www.pvo.wredo.hu weboldalon foglalhatnak időpontot óvodánként a sorbanállás és torlódás elkerülése érdekében. Az időpontfoglalásra 2024. április 1-jétől nyílik lehetőség a 2024. április 22-26-ig terjedő időszakra.

Pécel Város Óvodái az alapító okirata szerint - jogosult sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is.

Szabálysértést követ el az a szülő, aki óvodaköteles gyermekét nem íratja be.

Amennyiben a gyermek az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő ezt – az óvoda értesítése mellett – köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak a Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül az  https://ohtan.oh.gov.hu/ weboldalon, a beiratkozás utolsó napját követő 15 napon belül.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti esetekben a szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. Pécel vonatkozásában a felmentést engedélyező szerv a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala.

Az óvodai felvétel tárgyában az intézményvezető dönt, melyről 2024. május 30-ig kapnak a szülők értesítést.

Jogorvoslat: A felvételt elutasító határozat ellen fellebbezéssel lehet élni Pécel Város Jegyzőjénél. A fellebbezést az óvodai felvételt elutasító döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül Pécel Város Óvodái intézményvezetőjénél kell benyújtani.

Pécel Város Önkormányzata