Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

0.1 C° Pécel 2021. december 5. vasárnap

Közérdekű adatok


Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Elérhetőségi adatok:

1.2. Az Önkormányzat vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége:

Polgármester

Alpolgármester

Jegyző, aljegyző

1.3. A Képviselő-testület tagjainak neve, és hivatali elérhetősége

1.4. A Képviselő-testület bizottságai és tagjainak neve

1.5. Péceli Polgármesteri Hivatal vezetője és a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége:

Péceli Polgármesteri Hivatal vezetője:

Oláh János jegyző
Kossuth tér 1. 1. emelet
Telefon: 06-28-452-751
E-mail: jegyzo@pecel.hu

dr. Szolnoki Imre  aljegyző
Kossuth tér 1. 1. emelet
Telefon: 06-28-662-012
E-mail: aljegyzo@pecel.hu

Önkormányzati Iroda
Jeney Erzsébet önkormányzati irodavezető
Kossuth tér 1. 2. emelet
Telefon: 06-28-662-131
E-mail: jeney.erzsebet@pecel.hu

Adó- és Pénzügyi Iroda
Petőfi utca 1.
Szabó Attila  irodavezető 
Telefon: 06-28-662-013
e-mail: szabo.attila@pecel.hu

Adócsoport
E-mail: ado@pecel.hu

Domján-Szenk Andrea csoportvezető
Telefonszám: 06-28-662-016
Email: domjan-szenk.andrea@pecel.hu

Pénzügyi Csoport
Hegedűs Péter csoportvezető
Petőfi utca 1.
Telefon: 06-28-662-010
E-mail: hegedus.peter@pecel.hu

Műszaki és Beruházási Iroda 
Bene Attila műszaki és beruházási irodavezető
Kossuth tér 1. 2. emelet
Telefon: 06-28-662-129
E-mail: bene.attila@pecel.hu

Igazgatási Iroda
dr. Herbály-Hámori Krisztina irodavezető
Kossuth tér 1. 2. emelet
Telefon: 06-28-662-026
E-mail: hamori.krisztina@pecel.hu


1.6. A Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével és feladataival:

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata: szervezeti és működési szabályzat
Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája: hivatal szervezeti ábrája

1.6.1. Önkormányzati Iroda
1.6.2 Adó- és Pénzügyi Iroda (a Hivatal gazdasági szervezete)
1.6.2.1 Adócsoport,
1.6.2.2 Pénzügyi Csoport,
1.6.3. Igazgatási Iroda
1.6.4. Műszaki és Beruházási Iroda

2. Pécel Város Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltetésében működő más közfeladatot ellátó szerv:


Péceli Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. épület
Péceli Polgármesteri Hivatal telephelyei:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. épület
2119 Pécel, Szemere Pál u. 27.
2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1.

Péceli Polgármesteri Hivatal vezetője: Oláh János jegyző
Az alapítói szerv neve és székhelye: Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel, Kossuth tér 1. vezetője: polgármester

Jogelődje: Pécel Nagyközsége Tanács Végrehajtó Bizottsága
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Az alapítás időpontja: 
1990. szeptember 30. napján a Képviselő-testület 3/1990. (X.25.) számú határozata alapján

Az irányító és fenntartó szerv neve és székhelye:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
vezetője: polgármester

Péceli Polgármesteri Hivatal alapító okirata

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

3. 1. PÉCEL VÁROS ÓVODÁI (PVO)

Intézményvezető: Hőgerlné Bozsik Julianna
Tel.: 06-20-355-3394
Intézményvezető helyettes: Gál Tünde
e-mail: pvo@pecel.hu
web: www.pvo.hu

PVO- Székehely (Nyitnikék) Óvoda

2119 Pécel, Petőfi u. 1/b.
Intézményvezető-helyettes: Biróné Pokornyi Szilvia
Telefon: 06-28-662 03506-20-801-2780
E-mail:  nyitnikek.ovoda.pecel@gmail.com

PVO Gesztenyés Óvoda

2119 Pécel, Isaszegi út 3
Tagóvodavezető: Kapcsos Szilvia
Telefon: 06-28-662-083,  06-20-801-2692
E-mail: gesztenyes.ovoda.pecel@gmail.com

PVO Szivárvány Óvoda

2119 Pécel, Szent Imre körút 13.
Tagóvodavezető: Szekeres Anetta
Telefon: 06-28-662-08206-20-801-2418
E-mail: szivarvany.pecel@gmail.com

A költségvetési szerv alapító okirata

3.2. Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

Igazgató: Baldovszky-Kovács Dóra

A költségvetési szerv székhelye: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
telephelye: Kúria rendezvényház, 2119 Pécel, Kossuth tér 5.
telefon: 06-28-662146; 06-20-965-1244
e-mail: muvhaz@pecel.hu

A költségvetési szerv alapító okirata

3.3. Péceli Napsugár Bölcsőde 

Intézményvezető:  Bálint Klára

Telefon: 06-20-801-2561
E-mail: vezeto@napsugarbolcsode.hu
Intézményvezető helyettes:  Pappné Láng Ilona
Telefon: 06-20-801-2747
E-mail: info@napsugarbolcsode.hu

A költségvetési szerv alapító okirata 


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata:  szervezeti és működési szabályzat

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája: hivatal szervezeti ábrája

Péceli Polgármesteri Hivatal adatvédelmi szabályzat

Péceli Polgármesteri Hivatal adatvédelmi szabályzat módosítása

A Péceli Polgármesteri Hivatal személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályzata és mellékletei

A Péceli Polgármesteri Hivatal információ átadási szabályzata

1.2. Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven


1.3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai 

 • beruházások,

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat,

 • bűnmegelőzés,

 • egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek,

 • helyi és helyközi közlekedés támogatása,

 • intézményi felújítások,

 • kitüntetések adományozása,

 • közterület rendjének fenntartása,

 • mezei őrszolgálat,

 • munkáltatói szociális támogatás,

 • nyári gyermektáboroztatás,

 • önkormányzati támogatás,

 • rövid időtartamú közfoglalkoztatás,

 • szelektív hulladékgyűjtés,

 • települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás kivételével,

 • útépítés.

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

2.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyintézés

Az adóigazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el

Az igazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el

Műszaki Csoport ügymenet modellje

Önkormányzati Iroda ügymenet modellje


2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

3. Közszolgáltatások 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

Igénybevehető szolgáltatások

 

Víziközmű szolgáltatás:

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: DPMV Zrt.) kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretein belül biztosítja. A DPMV Zrt. biztosítja a település vezetékes ivóvízellátását és a vezetékes csatornaszolgáltatást, amely szolgáltatások igénybevételét a DPMV Zrt. péceli telephelyén lehet kezdeményezni.

A szolgáltatás díja lakossági felhasználás esetében: 1m3 víz- és csatorna: 830 Ft.

A szolgáltatás díja közületi felhasználók estében: 1m3 víz- és csatorna: 1510 Ft.

honlap: www.dpmv.hu

 

Hulladékgazdálkodás:

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DTKH) révén látja el 2017. október 1. napja óta. A közszolgáltató DTKH szervezi a településen a települési hulladékok gyűjtését, szállítását és elhelyezését. A DTKH alvállalkozója a Vertikál Nonprofit Zrt., amely szervezet végzi a tényleges gyűjtést, szállítást és elhelyezést.

A szolgáltatás igénybevételét a DTKH-nál lehet kezdeményezni a Péceli Polgármesteri Hivatalban hétfőnként működő ügyfélszolgálaton.

Honlap: www.dtkh.hu

 

Nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szennyvíz elszállítása

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: DPMV Zrt.) kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül
biztosítja. A közszolgáltató biztosítja a település nem közművel gyűjtött folyékony hulladékok gyűjtését
és elszállítását, amely szolgáltatás igénybevételét a DPMV Zrt-nél lehet kezdeményezni telefonon a
06-29-340-010 vagy a 06-28-452-020 számon.

A szolgáltatás díja: 1m3 elszállításra kerülő folyékony hulladék díja: 873 Ft + Áfa, összesen bruttó 1109
Ft.

 

Helyi és településközi autóbuszos közösségi közlekedés:

A helyi és a településközi közösségi közlekedés biztosítása önként vállalt önkormányzati feladat. A helyi közösségi közlekedést a Hamsza Kft.-vel kötött szerződéssel, míg a településközi közösségi közlekedést a Volánbusz Zrt.-vel kötött szerződéssel biztosítja az Önkormányzat.

A helyi közösségi autóbuszos közlekedés díjai:
Vonaljegy ára: 180 Ft.
Teljes árú havi bérletjegy ára: 3150 Ft.
Tanuló és nyugdíja bérletjegy ára: 1200 Ft. 

A településközi közösségi autóbuszos közösségi közlekedés díjai:

http://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/

Településüzemeltetés:

 Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló Pécel Kft. látja el a településüzemeltetési feladatokat, közterületek fenntartása, síkosságmentesítés, utak, árkok, vízelvezetők fenntartása, buszvárók takarítása, zöldfelületek gondozása.

 A településüzemeltető Pécel Kft. elérhetőségei.

4. A szerv nyilvántartásai 

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások listája

 1. Nyilvántartás a kereskedelmi tevékenységekről

 2. nyilvántartás az üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenységekről

 3. Nyilvántartás a telephelyekről

 4. nyilvántartás a szálláshelyekről


5. Nyilvános kiadványok 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

6. Döntéshozatal, ülések 

6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai.

A döntéshozatal rendje

6.2. A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.

Testületi előterjesztések

Testületi határozatok és jegyzőkönyvek

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai

7.2. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

8. Pályázatok 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

9. Hirdetmények 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hivatalos tájékoztatók

A Kúria Önkormányzati Tanácsának 2015. december 03. napján kelt határozata a telekadó mértékéről

Közterületi térfigyelő kamerákkal kapcsolatos tájékoztatás

10. Közérdekű adatok igénylése 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat a vonatkozó mellékleteivel ide kattintva érhető el

11. Közzétételi listák 

Pécel Város Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adattal

12. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatása adatai

     Jelenleg ilyen nincs.

Gazdálkodásra vonatkozó adatok

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK 

1. A működés törvényessége, ellenőrzések

ÁSZ jelentés

ÁSZ figyelemfelhívás

1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A lista ide kattintva nyitható meg

1.2. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az adott közérdekű adat Pécel Város Önkormányzatnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

Állami Számvevőszék jelentés Önkormányzatok ellenőrzése-Az Önkormányzatok integritásának ellenőrzése 2021.

1.3. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Az adott közérdekű adat Pécel Város Önkormányzatnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

1.3.20. A helyi önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. év első félévi összefoglaló adatai

1.3.21. A helyi önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. év első félévi összefoglaló adatai

1.3.22. A helyi önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. év második félévi összefoglaló adatai

1.3.23. A helyi önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. év második félévi összefoglaló adatai

2. Költségvetések, beszámolók 

2.1. Pécel Város Önkormányzat éves költségvetései és költségvetésének végrehajtása

2021. év

2020. év

2019. év

2018. év

2017. év

2016. év

3. Működés 

3.1. Pécel Város Önkormányzatában és a Péceli Polgármesteri Hivatalban 2017-2018. év között a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásokra vonatkozó adatok

Foglalkoztatottak száma

Magyarázat:

Vezetők: a jegyző, aljegyző, és az irodavezetők
Vezető tisztségviselők: a polgármester és a főállású alpolgármester
Egyéb alkalmazottak: a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és alkalmazottak

3.2. Pécel Város Önkormányzata fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést, ezért minden évben a költségvetésében és különböző, általa kiírt pályázatokon keresztül támogatást nyújt. Pécel Város Önkormányzata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 3. pontja alapján a támogatottakról az alábbi adatokat teszi közzé:

 

3.2.1. 2013. évi támogatások térítésmentes teremhasználathoz

3.2.2. 2014. évi támogatások térítésmentes teremhasználathoz

3.2.3. 2014. évi támogatások

3.2.4

2015. évi civil támogatások pályázat alapján

2015. évi támogatások pályázaton kívül

3.2.5

Civil pályázat 2016.

Közzétételi kérelem - Péceli Túrakerékpáros Egylet

Egyéb támogatások

3.2.6

2017. évi civil támogatás pályázat alapján

2017. évi egyéb támogatások

Fenntartói-támogatói megállapodás Pécel Kft.

3.2.7 

2018. évi támogatások

2019. évi támogatások

2020. évi támogatások

2021. évi támogatások

3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 

Szerződések 2017

Szerződések 2018

Szerződések 2019

Szerződések 2020

Szerződések 2021.07.31-ig


3.4. Koncessziók

Az adott közérdekű adat Pécel Város Önkormányzatnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

 

3.5. Egyéb kifizetések

Pécel Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások:

Egyéb támogatások táblázata

2015. évi támogatások térítésmentes teremhasználathoz

 

3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az adott közérdekű adat Pécel Város Önkormányzatnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

3.7. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2017. év

Közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása
2017. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása

2017-es statisztikai összegzés:

Pécel Város Önkormányzata
Péceli Polgármesteri Hivatal
PVOB
Művelődési Ház
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. év

Közbeszerzési terv