Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.6 C° Pécel 2024. július 15. hétfő

Adónemek


Mi a magánszemély kommunális adója?

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 141. § (2) bekezdése szerint a magánszemély kommunális adója úgynevezett helyi kivetéses adónem, azaz az adó határozattal történő megállapítására az adózó adatbejelentése alapján kerül sor. 

Kinek kell megfizetni?

Magánszemély kommunális adóját kell fizetni annak a magánszemélynek, aki tárgyév január 1. napján az önkormányzat illetékességi területén lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: adótárgy) tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával vagy nem magánszemély tulajdonában álló adótárgy bérleti jogával rendelkezik (adóalany).

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 8. pontja rendelkezik arról, hogy a lakás "a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.". A ténylegesen be nem jegyzett, de bejegyzésre váró elkészült és használatba vett lakás(ok) önállóan a magánszemély kommunális adó adótárgyai.

Az adatbejelentés megtétele

Az adatbejelentést az adó alanyának az erre szolgáló nyomtatványon papíron vagy elektronikus úton kell megtenni az adókötelezettség keletkezését követő év január 15. napjáig.

Papír alapon:

Az adatbejelentőt kitöltve, aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni a Péceli Polgármesteri Hivatal Petőfi utca 1. szám alatt található épületébe. Ügyfélfogadási idő: H: 08:30-12:00 és 13:00-17:30, Sz: 08:30-12:00 és 13:00-15:30. Beadványt átvenni, adótitkot érintő információt kiadni kizárólag az adózónak, vagy meghatalmazottjának áll módunkban.

Elektronikus úton:

Kizárólag az E-önkormányzat portálon benyújtott adatbejelentés minősül hitelesnek, az e-mailen érkező dokumentum nem. A portálon be kell jelentkezni ügyfélkapus azonosítással, majd ki kell választani a Péceli Önkormányzatot.  Ezt követően az ügyindítás menüpontban lehet ügyet indítani a nyomtatvány keresésével. Az Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról nyomtatvány megkeresését követően az online kitöltésre kell kattintani, majd kitöltés után beküldeni. Az űrlap oldalait a következő/előző fejezet gombbal tudja léptetni.

Kitöltési útmutató:

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról:

I. pont: Az adatbejelentés fajtája: amennyiben tulajdonostársával együtt kívánja megfizetni az adót, úgy a megállapodás alapján történő benyújtást, egyedüli tulajdonos vagy a tulajdoni hányadok alapján történő megállapításhoz nem megállapodás alapján történő benyújtást kell választani.

II. pontot az adatbejelentő (adóalany) adataival kell kitölteni

III. pontban az adatbejelentő tulajdoni vagy vagyoni értékű jogának a hányadát kell beírni

A IV., V. és VI. pontok közül egy nyomtatványon csak egyet lehet kitölteni.

IV: pont az adókötelezettség keletkezésének bejelentésére szolgál.

Új építésű ingatlan esetén az 1-es és az 1.1-es pontokat jelölje meg, használt ingatlan esetén pedig a 2-es és a 2.1-es pontokat jelölje meg.

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja az, amikor a földhivatali nyilvántartásban a tulajdonjoga, vagyoni értékű joga bejegyzésre került vagy új építésű ingatlan esetén, amikor az épület feltüntetésre került, bérleti szerződés esetén a szerződés dátuma.

V. pontban az adókötelezettséggel kapcsolatos módosításokat lehet bejelenteni.

Pl: adókedvezmény igénylése, tulajdoni hányad változása, adótárgyak számának változása.

VI. pont az adókötelezettség megszűnésének bejelentésére szolgál.

Amennyiben az adótárgy lebontásra került, akkor az 1-es és az 1.1-es pontokat jelölje meg.

Ha ingatlanát eladta, akkor pedig a 2-es és a 2.1-es pontokat.

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja az, amikor a földhivatali nyilvántartásban a tulajdonjog, vagyoni értékű jog törlése bejegyzésre került, bérleti szerződése megszűnt.

VII. pontban be kell írni az adótárgy címét és helyrajzi számát.

VIII. pontban adatot kell szolgáltatni az adatbejelentő tulajdonában álló egy helyrajzi számon található adótárgy(ak) fajtájáról és darabszámáról.

IX. pontban jelölhető, ha valamely kedvezményre jogosult. A kedvezmény fajtájától függően az arra jogosító körülmény igazolása szükséges.

Végül keltezéssel és aláírással kell ellátni a nyomtatványt.

Megállapodás nyomtatvány: 

I. pont: adónem: magánszemély kommunális adója

II. pont: ingatlan címe és helyrajzi száma

III. pont: azon személy adatai, aki a fő nyomtatványt adatbejelentőként kitöltötte.

IV. pont: megállapodás: a további adókötelezettek (tulajdonos/bérlőtársak) adataival kell ezt a részt feltölteni és keltezéssel, aláírással kell ellátni minden adókötelezett esetében.

Keltezéssel és aláírással kell ellátni ezt a nyomtatványt is.

Hogyan kell megfizetni az adót?

Az adatbejelentés megküldését követően 30 napon belül határozattal állapítja meg az adóhatóság a fizetendő adó mértékét, valamint a fizetési határidőt. Ezt követően határozatot az adózó csak abban az esetben kap, ha az adókötelezettség körülményeiben változás áll be.

A megállapított adófizetési kötelezettség teljesíthető átutalással, bankkártyás befizetéssel személyesen az Adócsoporton ügyfélfogadási időben, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül az E-Önkormányzat Portálon (bankkártyával elektronikusan, a webshopokról történő rendelésekhez hasonló módon), illetve készpénzátutalási megbízással.

Az adó éves összegét a jogszabályban meghatározott határidőben, két egyenlő részletben (március 15. és szeptember 15. napjáig) kell megfizetni.

Tájékoztató az új, egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítás szerinti adózásról

A Htv.[1] rendelkezései szerint 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adó tekintetében megszűnt a kisadózó vállalkozók tételes adója, mint adózási forma. Helyette a törvény 39/A. §-a bevezeti az egyszerűsített adóalap-megállapítás lehetőségét, amelynek lényege, hogy – ameddig a feltételeknek megfelel és ezt az adóalap-megállapítást választja – főszabály szerint

 • nem terheli éves adóbevallási kötelezettség

 • az adóalapot nem kell megosztania az illetékes települések között (minden településre azonos sáv szerinti előleget/adót kell megfizetnie)

 • évente egyetlen alkalommal kell adóelőleget fizetnie (05.31-ig)

Kik jogosultak?

Minden a Htv. 52. § 26. pontjában[2] meghatározott vállalkozó választhatja, abban az esetben, ha az adóévi bevétele nem haladja meg

 • a 25 millió forintot, vagy

 • a 120 millió forintot akkor, ha az Szja tv.[3] szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősül.

Mi minősül bevételnek?

 • egyéni vállalkozó és őstermelő esetében az Szja tv. X. Fejezet, valamint a 4. és 10. melléklet szerinti bevétel

 • egyéb vállalkozó esetében a Htv. 52. § 22. pontja szerinti nettó árbevétel

 • „új” KATA-alanyok esetében a KATA tv.[4] 2. § 4. pont szerinti bevétel

Az adó alapja és a fizetendő adó

A Htv. három bevételi sávot és azokhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg:

 • 12 millió forintot meg nem haladó bevétel esetén 2,5 millió forint az adóalap

 • 12 és 18 millió forint közötti bevétel esetén 6 millió forint az adóalap

 • 18 és 25 millió (meghatározott kisvállalkozónak 120 millió) forint közötti bevétel esetén 8,5 millió forint az adóalap

12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kell megállapítani a kisvállalkozóra irányadó bevételi sávot, valamint a sávhoz tartozó adóalapot is.

Az adóévre fizetendő adó a fentiek szerint megállapított adóalap és az adóévre hatályos önkormányzati rendelet szerinti adómérték szorzata.

A Pécelen alkalmazott iparűzési adómérték 2%, így a fenti sávoknak megfelelő adóelőlegek/adótételek a következők:

 • 12 millió forintot meg nem haladó bevétel esetén 50.000 Ft

 • 12 és 18 millió forint közötti bevétel esetén 120.000 Ft

 • 18 és 25 millió (meghatározott kisvállalkozónak 120 millió) forint közötti bevétel esetén 170.000 Ft

Hogyan kell bejelenteni az egyszerűsített adóalap-megállapítási mód választását?

 • az önkormányzat illetékességi területén előző adóévben már működő kisvállalkozó az előző adóévről szóló bevallásában, legkésőbb május 31. napjáig.

 • az adóévben jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó a következő év május 31. napjáig az adóévről teljesítendő bevallásában (változásbejelentés benyújtására nincs szükség)

 • a tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő (pl. telephely létesítés, székhelyáthelyezés) kisvállalkozó bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványon kell bejelentenie az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül. Amennyiben más településen ezt a módszert választotta, akkor az új telephely/székhely szerinti településen is ezt kell alkalmaznia.

Fontos, hogy az itt meghatározott határidők elmulasztása kizárólag igazolási kérelemmel menthető ki, amelynek szabályairól az Air.[5] 53. §-a rendelkezik.

A módszer alkalmazásának időbeli és területi hatálya

 • adóévre választható, a nyilatkozat az adott évre nem vonható vissza (önellenőrzéssel sem)

 • a választás valamennyi – adókötelezettséggel érintett – településre érvényes (külön-külön bejelentendő)

A módszer alkalmazásának megszüntetése

Az adóévet követő évtől kezdődően a bevallási nyomtatványon bejelentheti, hogy már nem kíván élni ezen lehetőséggel, ennek határideje az adóévet követő május 31. napja.

A bejelentéssel egyidejűleg előleg bevallására köteles az alábbiak szerint:

 • május 31-ig fizetendő előleg: előző évi adó összege

 • következő adóév március 15. napjáig fizetendő előleg: előző évi adóösszeg fele

Mi a teendője a 2022. 09. 01. napjától KATA alanyának?

Amennyiben 2022. 09. 01. napjától az „új” KATA adózási módot választotta az önkormányzatnál, úgy az új egyszerűsített adóalap-megállapítási mód választásáról 2023. 05. 31. napjáig kell döntenie:

 • ha választani kívánja az új adóalap-megállapítási módot, meg kell állapítania az előző évi bevétele alapján a bevételi sávot, amelyhez tartozó adóalappal számított 2%-os adómértéket 2023. 05. 31. napjáig kell megfizetnie, külön bejelentést azonban nem kell tennie[6]

 • ha nem kívánja választani, arról 2023. 05. 31. napjáig (bevallással vagy változásbejelentéssel) kell bejelentést tennie

Mikor kell adóbevallást benyújtani?

A kisvállalkozót nem terheli bevallási kötelezettség, ha

 • az adóévi adó összege nem haladja meg az adóelőleg összegét

 • a megfizetett előleg összege magasabb, mint az adó és nem kívánja visszakérni a különbözetet

A kisvállalkozót bevallási kötelezettség terheli, ha

 • a kisvállalkozó bevétele átlépi az adóalap-megállapításánál használt sávot, így a megállapított előleg kevesebb, mint az adó

 • a megfizetett előleg összege magasabb, mint az adó és vissza kívánja kérni a különbözetet

 • év közben a vállalkozó megszűnik, az egyéni vállalkozás szünetel, illetve ha a telephelyet megszüntetik vagy a székhelyet áthelyezik

Az adóelőleg és adó esedékessége

Az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert választó kisvállalkozónak az adóévi adóelőleg – fentiek szerint megállapított – összegét az adóév ötödik hónapjának 31. napjáig kell megfizetnie.

Amennyiben a fentiekben leírtak miatt bevallás benyújtására nem köteles a kisvállalkozó, úgy a megfizetett előleg az adó összegévé válik, így további fizetendője nem keletkezik az adóévre.

Adómentesség, kedvezmény, adócsökkentés

Az új tételes adóalap-megállapítás alkalmazása esetén a kisvállalkozó további törvényi vagy önkormányzati adómentességre, adókedvezményre, vagy adócsökkentésre nem jogosult.


[1] a hely adókról szóló 1990. évi C. törvény

[2] egyéni vállalkozó, adóköteles őstermelő, jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet

[3] a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

[4] a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény

[5] az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

[6] Htv. 51/Q. § (3) bekezdés