Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

27.2 C° Pécel 2024. július 20. szombat
Tanyagodnok
2024 május 28.

Újra lesz tanyagondnoki szolgálat!


Pécel Város Önkormányzata az áprilisi testületi ülésen döntött arról, hogy 2024. július 1-től a tanyagondnoki szolgálatot a Péceli Család-és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül kívánja működtetni.

A tanyagondnoki szolgáltatás a Pécel város külterületén élők alapvető szükségleteinek kielégítését segíti.

A szolgálat a tevékenységét munkanapokon nyújtja, de esetlegesen felmerülő ellátotti igény esetén előzetes egyeztetés szerint a szolgáltatás hétvégén is megszervezhető.

A tanyagondnoki szolgáltatás

 • szállítás,

 • megkeresés,

 • és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.

A szolgálat tevékenységét munkanapokon nyújtja, de esetlegesen felmerülő ellátotti igény esetén előzetes egyeztetés szerint a szolgáltatás hétvégén is megszervezhető.

Az ellátandó célcsoport

A fenti szolgáltatási elemeknek keretében nyújtott alap-, kiegészítő- és önkormányzati szolgáltatásokat a külterület minden lakosa igénybe veheti, Pécel város külterületén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen ott tartózkodó személyek.

A megvalósítani kívánt program és a tevékenységek részletes bemutatása

A szolgáltatás során a tanyagondnoki szolgálat számára meghatározott közvetlen, személyes alapfeladata város külterületén élők segítésében:

 • közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk áramlásában,

 • egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése: háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, és gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítése

 • óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása

A meghatározott közvetlen, személyes feladatok közül kiegészítő szolgáltatásnak minősülnek:

 • a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

 • az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

 • az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

 • az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

 • az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

 • a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, mely feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.

 A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető tevékenysége a szállítás. A javak, vagy szolgáltatások eljuttatása a szolgáltatást igénybe vevőhöz vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem megoldhatók.

A szállítási és önellátási feladatok közül elsősorban azokat kell a tanyagondnoknak ellátnia, amelyeket az igénybe vevő önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá aránytalanul nagy költséget róna rá.

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásos kérelmére történik. A kérelmet az Intézményvezető bírálja el, a tanyagondnok rendelkezésére álló információk alapján. A szolgáltatás rendszeres igénybevételét, vagy annak megszüntetését legalább 8 nappal korábban az Intézmény vezetőjénél kell személyesen, vagy írásban bejelenteni.

A szolgáltatás térítésmentes, igénybevételére külön megállapodást nem kell kötni.

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért keressék a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot az alábbi telefonszámon, vagy e-mail címen: