Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

22.3 C° Pécel 2024. július 18. csütörtök
Gyermeketkeztetes 2
2021 november 30.

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről


Pécel Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő/törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az iskolai nyári szünetben valamennyi munkanapon,

c) az őszi, téli és tavaszi szünetben, a tanév rendjéhez igazodóan, tanítási szünetenként, az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

A 2021/2022. tanévben a téli szünet 2021. december 22. napjától 2022. január 2. napjáig tart.

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke(i) részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke(i) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, erre vonatkozó kérelmét a Péceli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában (2119 Pécel, Kossuth tér 1., földszint) ügyfélfogadási időben terjesztheti elő. A szünidei étkezést minden esetben kérelmezni kell.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) közül legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

Amennyiben gyermeke hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete határozattal megállapításra került és úgy nyilatkozott, hogy igénybe kívánja venni a szünidei étkeztetést, az ebéd a PIOK Szemere Pál Általános Iskola konyháján vehető át, valamennyi étkezési napon 11:00 és 12:00 óra között.

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
IGAZGATÁSI  IRODA

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez