Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

29.2 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Orvos 2
2024 január 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  •  Pécel Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladata ellátása érdekében Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

Ellátandó feladatok:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1.  melléklete szerinti 1. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet (a továbbiakban: háziorvosi körzet) feladatainak helyettesítéssel történő ellátása határozott időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés keretében vállalkozási formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.

2024. január 16-i állapot szerint a területi ellátási kötelezettséggel érintett ellátandó lakosságszám 2.482 fő, a praxishoz bejelentkezettek száma 1.851 fő.

A munkavégzés helye:

2119 Pécel, Pesti út 6.

A feladatellátás időtartama:

A feladat 2024. május 1. napjától a háziorvosi körzet praxisjogának megszerzéséig szól.

Díjazás és juttatások:

  • Vállalkozási formában történő ellátás esetén a felek megállapodása,

  • egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény, valamint a felek megállapodása az irányadó.

 Pályázati feltételek (a feladatot személyesen ellátó orvos esetében):

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,

  illetve letelepedett státusz,

  • egészségügyi alkalmasság,

  • Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba bejegyzett státusz megléte,

  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:

1.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz,

1.2. motivációs levél,

1.3. iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,

1.4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

1.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

1.6. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

1.7. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

1.8. nyilatkozat a praxis betöltési módjáról (jogviszony megjelölése),

1.9. nyilatkozat a praxis betöltésének kezdő időpontjáról,

1.10. a feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a bérigény megjelölése, valamint nyilatkozat a lakhatással kapcsolatos támogatás iránti igényről.

2. A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozáson felüli esetleges díjigényéről írásban nyilatkozzon,

és

a) gazdasági társaság pályázó esetén:

  alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy

b) egyéni vállalkozó esetén:

  egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A háziorvosi körzet praxisjoga 2024. május 31. napjáig a praxisengedély jogosultjától szerezhető meg, ezt követően a jogszabályi feltételek és erre irányuló szándék esetén praxisengedély iránti kérelem az Országos Kórházi Főigazgatósághoz nyújtható be.

A pályázattal érintett körzet helyettesítéséről a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén a pályázó köteles gondoskodni. Vállalkozási formában történő ellátása esetén a praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint víz, csatorna, gáz, villanyáram, szemétszállítás), a takarítást, a rágcsálóirtást, az egészségügyi veszélyes hulladék tárolását és elszállítását a pályázó viseli a rendelés céljára igénybe vett épületrész mérete arányában.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor indoklás nélkül visszavonja vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 10. 14.00 óra  

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), vagy

személyesen, a Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. fszt).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni az ellátandó feladat megnevezését: „1. számú háziorvosi körzet”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 25.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06/2866 2025-ös telefonszámon, vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, D. Nagyné Turjányi Adrienn önkormányzati irodavezetőtől (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

a www.okfo.gov.hu felületen

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszéke által működtetett praxishirdetések felületen