Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

-0.1 C° Pécel 2023. december 6. szerda
Orvosi Ugyelet
2023 május 26.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS- Háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására


Pécel Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladata ellátása érdekében Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

Ellátandó feladatok:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1.  melléklete szerinti 1. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet (a továbbiakban: háziorvosi körzet) feladatainak helyettesítéssel történő ellátása határozott időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés keretében vállalkozási formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.

2022. december 31-i állapot szerint a területi ellátási kötelezettséggel érintett ellátandó lakosságszám 3.857 fő, a praxishoz bejelentkezettek száma 1.955 fő.

A munkavégzés helye:

2119 Pécel, Pesti út 6.

A feladatellátás időtartama:

A feladat 2023. december 1. napjától a háziorvosi körzet praxisjogának megszerzéséig, de legfeljebb 2024. május 31. napjáig szól.

Díjazás és juttatások:

 • Vállalkozási formában történő ellátás esetén a felek megállapodása,

 • egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény, valamint a felek megállapodása az irányadó.

Pályázati feltételek (a feladatot személyesen ellátó orvos esetében):

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,

  illetve letelepedett státusz,

 • egészségügyi alkalmasság,

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:

1.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz,

1.2. motivációs levél,

1.3. iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,

1.4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

1.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

1.6. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

1.7. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

1.8. nyilatkozat a praxis betöltési módjáról (jogviszony megjelölése),

1.9. a feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a bérigény megjelölése.

2. A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén:

a) gazdasági társaság pályázó esetén:

  alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy

b) egyéni vállalkozó esetén:

  egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A háziorvosi körzet praxisjoga 2024. május 31. napjáig a praxisengedély jogosultjától szerezhető meg.

A pályázat kiírásakor a településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján munkanapokon 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában. 

A pályázattal érintett körzet helyettesítéséről a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. június 20. 14.00 óra  

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), vagy

személyesen, a Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. fszt).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni az ellátandó feladat megnevezését: „Háziorvosi körzet helyettesítése”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 29.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06/2866 2025-ös telefonszámon, vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referenstől (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

 • Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

 • Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

 • a www.okfo.gov.hu felületen

 • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszéke által működtetett praxishirdetések felületen

 • Péceli Hírek