Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

21.1 C° Pécel 2023. szeptember 26. kedd
Orvosi Ugyelet
2023 február 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - háziorvosi feladatok ellátására.


Pécel Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladata ellátása érdekében

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet háziorvosi feladatok ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

Ellátandó feladatok:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1.  melléklete szerinti 6. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetben

 • határozott időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés keretében vállalkozási formában

vagy

 • határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony keretében

heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása.

A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet új körzetként kerül kialakításra.

Ellátandó lakosságszám a pályázat meghirdetésekor: 2.434 fő

A munkavégzés helye:

2119 Pécel, Petőfi utca 1. (2295/1 hrsz.)

A feladatellátás időtartama:

A feladat vállalkozási formában történő ellátása esetén a feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól, melyet a szerződő felek, annak lejárata előtt meghosszabbíthatnak. A feladat legkorábban 2023. augusztus 1. napjától látható el.

A feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a jogviszony határozatlan időre jön létre, leghamarabb 2023. augusztus 1. napjától, heti 40 órában.

Díjazás és juttatások:

 • Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,

 • egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény,

 valamint a felek megállapodása az irányadó, továbbá az önkormányzat megegyezés szerint lakhatással kapcsolatos támogatást is biztosít.

Pályázati feltételek (a feladatot személyesen ellátó orvos esetében):

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

 • egészségügyi alkalmasság,

 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés.

A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés is.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:

1.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz,

1.2. motivációs levél,

1.3. iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,

1.4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

1.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

1.6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

1.7. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

1.8. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

1.9. nyilatkozat a praxis betöltési módjáról (jogviszony megjelölése),

1.10. a feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a bérigény megjelölése, valamint nyilatkozat a lakhatással kapcsolatos támogatás iránti igényről.

2. A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti, valamint a NEAK finanszírozáson felüli esetleges díjigényéről írásban nyilatkozzon,

és

a) gazdasági társaság pályázó esetén:

  alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy

b) egyéni vállalkozó esetén:

  egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • A háziorvosi körzet új körzetként kerül létrehozásra, praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.

 • A feladatellátásra új, a jogszabályokban meghatározott tárgyi feltételekkel rendelkező, Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló rendelőhelyiség áll rendelkezésre.

A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén a praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint víz, csatorna, gáz, villanyáram, szemétszállítás), a takarítást (ideértve az orvosi textíliák mosatását is), a rágcsálóirtást, az egészségügyi veszélyes hulladék tárolását és elszállítását a pályázó viseli a rendelés céljára igénybe vett épületrész mérete arányában.

 • A pályázat kiírásakor a településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján munkanapokon 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. április 12. 14.00 óra  

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), vagy

személyesen, a Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. fszt).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni az ellátandó feladat megnevezését: „Háziorvosi feladatellátás 6. számú körzet”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 27.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06/2866 2025-ös telefonszámon, vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referenstől (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

 • Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

 • Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

 • a www.okfo.gov.hu felületen

 • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszéke által működtetett praxishirdetések felületen

 • Péceli Hírek