Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

31 C° Pécel 2024. június 18. kedd
Allas 3
2022 július 19.

- PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői beosztásának ellátására


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (családsegítő vagy szociális munkás magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására

A pályázatot meghirdető szerv:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A meghirdetett munkahely:

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2119 Pécel, Isaszegi út 3.

Vezetői megbízás szintje:
magasabb vezető

A magasabb vezetői megbízás megnevezése:
intézményvezető

A betöltendő munkakör:
családsegítő vagy szociális munkás

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, öt évre szóló magasabb vezetői megbízással.

Magasabb vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.

Megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás kezdete: 2023. január 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2027. december 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (mint gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló szakmai és gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv) jogszabályoknak megfelelő és költséghatékony működtetése, irányítása, ellenőrzése, és az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A megbízás feltételei:

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Alapellátások 1. pontja szerinti felsőfokú iskolai végzettség,

 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

 • a pályázó a munkáltatónál határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a magasabb vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

 • cselekvőképesség

 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • szociális ellátás területén szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat,

 • B kategóriás jogosítvány,

 • helyismeret

 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

 • a jogszabályban meghatározottak szerinti 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz,

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére szakmai-gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai, vezetői program

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt.

 

Pályázó nyilatkozata arról, hogy

 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében és 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

 • megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

 

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), vagy

személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. földszint).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/673-2/2022., valamint a munkakör megnevezését: „Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető”.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referenstől a 06/28 66 2025-ös telefonszámon, vagy személyesen Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja:

A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 27.

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

 • www.kozigallas.gov.hu portál

 • Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

 • Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

 • Péceli Hírek 2022. júliusi, szeptemberi száma