Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.6 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Bolcsode
2022 július 08.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői (kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására

A pályázatot meghirdető szerv:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A meghirdetett munkahely:

Péceli Napsugár Bölcsőde
2119 Pécel, Szemere Pál utca 6.

Vezetői megbízás szintje:
magasabb vezető

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

Megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás kezdete: 2023. január 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2027. december 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős a gyermekek ellátásának, korai fejlesztésének megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és az intézmény szakszerű vezetéséért. Feladata az intézmény felelős vezetése, jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. A költségvetési szervek vezetői számára a jogszabályokban előírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása. A jogszabályok, a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok végrehajtása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A megbízás feltételei:

 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy letelepedett

 • cselekvőképesség

 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében a bölcsődei intézmények magasabb vezetője számára előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség

 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a bölcsődei ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 • az intézményben kisgyermeknevelő munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg kisgyermeknevelő munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Pályázati elbírálásánál előny jelent:

 • bölcsődei ellátás területén szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat

 • helyismeret

 

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • fényképes szakmai életrajz

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére szakmai-gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai, vezetői program

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt

Pályázó nyilatkozata arról, hogy

 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

 • megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), vagy

személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. földszint).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/……/2022., valamint a munkakör megnevezését: „bölcsőde intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 27.

A pályázat elbírálásának módja:

 A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referenstől a 06/28/662-156-os telefonszámon, vagy személyesen Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

 • www.kozigallas.gov.hu portál

 • Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

 • Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

 • Péceli Hírek 2022. júliusi, szeptemberi száma