Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

12.9 C° Pécel 2021. május 13. csütörtök
Pecel 01
Ovoda 3
2021 február 25.

ÓVODAI BEÍRATÁS


Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBA (a továbbiakban: PVO) a 2021/2022-es nevelési évre történő beíratás időpontja 2021. április 20. napjától 2021. április 23. napjáig, 7.30 és 17.00 óra között lesz.

A beíratás helye:

PVO székhelyóvoda (Nyitnikék): Petőfi u. 1/b (Tel.: 662-035)

PVO Gesztenyés Tagóvodája: Isaszegi út 3. (Tel.: 662-083)

PVO Szivárvány Tagóvodája: Szent Imre krt. 13.  (Tel.: 662-082)

 

Kötelező beíratni

a 3. életévüket 2021. augusztus 31. napjáig betöltő kisgyermekeket, továbbá a kormányhivatali döntéssel (határozattal) rendelkező azon kisgyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 4. életévüket.

a PVO felvételi körzete: Pécel Város közigazgatási területe

SZÜKSÉGES IRATOK:

 (eredeti)

A GYERMEK RÉSZÉRŐL:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • születési anyakönyvi kivonat

 • TAJ kártya

 • oltási könyv

A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL:

 • személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

Amennyiben az alábbiak közül rendelkezik bármelyik igazolással, azt kérjük bemutatni:

 • hatályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, illetve a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetéről kiállított határozat

 • a gyermeke esetleges tartós betegségéről szóló igazolás

 • esetleges sajátos nevelési igényről (SNI) szóló szakértői vélemény

 • nevelésbe vett gyermek esetén kihelyező határozat

 • elvált szülők esetében a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági ítélet

 • külföldi állampolgárság esetében a szülők és a gyermek Magyarországon tartózkodásához szükséges érvényes okmányok, valamint a szülők munkavállalási engedélye.

A beiratkozás alkalmával a beírató szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint arról, hogy a távollévő szülővel egyetértésben íratta be gyermekét az óvodába.

A PVO - alapító okirata szerint - jogosult sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is.

Szabálysértést követ el az a szülő/törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét nem íratja be.

A szülő írásban benyújtott kérelme alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. A kérelmet tárgyév május 25. napjáig a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalához kell benyújtani.

Amennyiben a gyermek az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő ezt köteles írásban bejelenteni az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatalnak (Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), a beiratkozás utolsó napját követő 15 napon belül.

Az óvodai felvétel tárgyában a PVO intézményvezetője dönt, melyről 2021. május 23-ig kapnak a szülők értesítést.

Jogorvoslat: A felvételt elutasító határozat ellen fellebbezéssel lehet élni Pécel Város Jegyzőjénél. A fellebbezést az óvodai felvételt elutasító döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül a PVO intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

Pécel Város Önkormányzata