Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

12.7 C° Pécel 2024. április 17. szerda
Fold
2023 július 04.

HIRDETMÉNY a 13-572850-301 kódszámú vadászterület Babat-Valkó Földtulajdonosi Közösségének


Alulírott Magyar Ferenc (lakcím: 2114 Valkó, Szabadság u. 223.), a Pest Megyei Kormányhivatal PE/FM2/365-3/2016. számú határozatában nyilvántartásba vett 13-572850-301 kódszámú vadászterület Babat-Valkó Földtulajdonosi Közösségének képviselője az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 12. § (13) bekezdése alapján, hirdetmény közzététele útján földtulajdonosi gyűlés összehívását kezdeményezem. 

1./ A földtulajdonosi gyűlés ideje és helye: 

2023. július 31.900 óra; 2114 Valkó, Szabadság u. 223.

A regisztrációra a földtulajdonosi gyűlést megelőzően, 2023. július 31-én 8.30 – 9.00 óra között van lehetőség. 

A földtulajdonosi gyűlés napirendi pontjai: 

1. A földtulajdonosi képviselő pénzügyi beszámolója a 2022/2023-as vadgazdálkodási évről.

2. Tájékoztatás az elévülési idő után fel nem vett haszonbérleti díjak felhasználásáról. 

2./ A hirdetmény közzétevője a vadászterülettel érintett tulajdonosokat a képviselet formájáról az alábbiak szerint tájékoztatja: 

Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa a határozathozatal alkalmával nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:15. §-ában foglaltaknak megfelelően, valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a Vtv. végrehajtási rendelete) 15. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat, amelyből megállapítható az, hogy a képviselő jogosult az 1996. évi LV. törvény 12. §-ában foglaltak szerinti kérdésekben, a földtulajdonos nevében jognyilatkozatot tenni. 

A tulajdonos vagy a képviselő határozathozatalra tulajdon-, és képviseleti jogának igazolása céljából az alábbi okiratot hozza magával a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 9. §-ának (3) bekezdése alapján: 

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát; 

b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát; 

c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon, vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot; 

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon, vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt; 

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását. 

Melléklet: 1 pld. térkép (a 13-572850-301 kódszámú vadászterület érvényes határaira vonatkozóan) 

Kelt: Valkó, 2023. június 26.

Magyar Ferenc közös képviselő

 

HIRDETMÉNY 

Tisztelt Földhasználók! 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 78.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján a vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles a földhasználók számára elérhető módon, a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni. 

Ezen Hirdetményben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt-nek (székhely: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.), mint a 13-572850-301 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultjának a hivatalos kapcsolattartója, a Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészetéhez tartozó vadászterületen lévő települések valamennyi ingatlanán: 

Név: Magyar Ferenc 

Levelezési cím: 2114 Valkó, Szabadság út 223. 

57Telefonszám: +36-28-572-020 

-E-mail cím: Valko@pprt.hu 

Kérjük, hogy az Önök használatában álló ingatlanokra vonatkozó 2023. évi őszi és 2024. évi tavaszi vetéstervet (községhatár, hrsz., terület, növénykultúra megnevezése) a kapcsolattartó részére a vadkár elhárítási intézkedések mielőbbi megkezdése miatt írásban elküldeni szíveskedjenek. 

A vadkár megelőzése, a szükséges intézkedések megtétele és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy a kapcsolattartó részére az általa is közölt elérhetőségeket szíveskedjenek megadni. 

Valkó, 2023. június 26. 

Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészet 
Pilisi Parkerdő Zrt. vadászatra 
jogosult képviseletében Magyar Ferenc erdészetvezető 

Az önkormányzat jegyzője a Pilisi Parkerdő Zrt. képviseletre felruházott munkavállalójától a hirdetményt átvette és kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes terjedelmében, az alábbi időtartamban az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti, a kifüggesztést a lenti időtartamban ellenőrzi, és szükség esetén gondoskodik pótpéldány beszerzéséről. 

Kifüggesztés időpontja: 2023. június 30. Levétel időpontja: 2023. augusztus 01. 

A 13-572850-301 kódszámú vadászterület 2017-2037 közötti időszakra érvényes határai (2016. 05. 25.) térképen itt megtekinthető:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/53/c2000/13-572850-301%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20t%C3%A9rk%C3%A9pe.pdf