Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

10 C° Pécel 2021. szeptember 21. kedd
Parlag
2021 július 23.

Parlagfű-mentesítés ellenőrzése


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanon, valamint az ingatlanok telekhatára és az úttest közötti zöldterületek esetén a gyommentesítésről elsősorban az ingatlan birtokosának kötelezettsége gondoskodni.

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 23. § (2) bekezdése szerint az ingatlanok birtokosai kötelesek ingatlanukat megművelni, rendben és tisztán tartani.

Az Ör. 13. § (4) bekezdése szerint az ingatlan birtokosának kötelessége az ingatlan telekhatára és az úttest közötti zöldterület (kivéve az ott található fás szárú növények), valamint az árok gondozása (különösen a fű nyírása, gyom- és hulladékmentesítés), az ingatlanról közterületre kinyúló faágak, bokrok telekhatár vonaláig és 2,5 méteres magasságig történő visszavágása.

Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a parlagfűre, amelynek pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a növény irtása törvényileg előírt feladat, közérdek, melynek elmulasztása szankciót von maga után.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint a földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.

Amennyiben a tulajdonos/földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, vagyis az ingatlan (legalább virágbimbós fenológiai állapotú) parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya rendeli el.

Tekintettel arra, hogy Pécel belterületén nagymértékben elterjedt a parlagfű, és annak virágzása hamarosan megkezdődik, Pécel Város Jegyzője a Péceli Polgármesteri Hivatal dolgozói útján 2021. augusztus elejétől kezdődően a virágbimbós fenológiai állapot kialakulásának megelőzése érdekében a város belterületén rendszeres és fokozott ellenőrzéseket fog végezni.

A gyommentesítési kötelezettségek elmulasztása a szükséges közigazgatási eljárás megindítását, a parlagfű elleni védekezés elmulasztása növényvédelmi bírság kiszabását, legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött ingatlanok esetén közérdekű védekezés (kényszerkaszálás) elrendelését, valamint növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a parlagfű fertőzöttség esetén a földhasználót nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni ellenőrzés történik az ingatlanán, továbbá nem kell külön felszólítani a parlagfű-mentesítésre. A parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése esetén az erről szóló határozat hirdetményi úton is közölhető és azonnal végrehajtható. A közérdekű védekezés során felmerülő költségek (pl. kiszállási díj, kaszálás díja, lezárt ingatlan felnyitásának díja) az ingatlan birtokosát/használóját terhelik. A parlagfű elleni védekezés elmulasztója növényvédelmi bírsággal sújtandó, melynek kiszabására a Pest Megyei Kormányhivatal Talaj- és Növényvédelmi Osztálya jogosult, a bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfűmentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.