Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények
Legfrissebb hírek, programok
Első kézből...

... ahogyan Szöllősi Ferenc polgármester gondolja, látja, érzi...

Interjúk, beszédek, írások

Pécel Városa a Facebookon

Új Széchenyi Terv

 Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása címet viselő európai uniós támogatású projektről hírek, információk
(KEOP-1.2.0/ 09-11-2011-0028)

 


Pécel Város Önkormányzat szervezetfejlesztése a lakosságot érintő szolgáltatás racionalizálása érdekében

(ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005)

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005 sajtóközlemény

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 105 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Behajtási rendelet

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről

(Egységes szerkezetbe foglalva. 2017. április 4-től hatályos állapot)

 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás, és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. A rendelet hatálya

 

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város közigazgatási területén a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (l) bekezdés r), t) és z/2) pontja szerinti jelzőtáblával védett (a továbbiakban: korlátozással terhelt) utakra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Rendelet 49. és 50. §-a szerinti megkülönböztető és figyelmeztető jelzést használó járművekre, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében behajtó gépjárművekre.

 

 

2. A behajtás feltételei

 

2. § (1) A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő közutakon a korlátozásban előírt össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. A közútkezelői hozzájárulást a helyi közút kezelője nevében a polgármester adja ki.

(2) A polgármester a közútkezelői hozzájárulásban előírja azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.

(3) A polgármester a közútkezelői hozzájárulás kiadását elutasítja, ha a korlátozással terhelt útra 12 tonna össztömeget elérő vagy azt meghaladó össztömegű gépjárműre kérnek engedélyt, és a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy 12 tonna vagy azt meghaladó össztömegű gépjármű azon közlekedjék.

(4) A polgármester a (3) és az (5) bekezdés szerinti közútkezelői hozzájárulás kiadását vagy a közútkezelői hozzájárulás kiadásának elutasítását megelőzően műszaki szakvélemény alapján állapítja meg azt, hogy a helyi közút teherbírása vagy állapota alapján alkalmas-e a 12 tonnát elérő vagy azt meghaladó össztömegű gépjármű közlekedésére.

(5) A polgármester a korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő közutakon az engedélyezhető 12 tonnát elérő vagy azt meghaladó össztömegű gépjárművek helyi közútra történő behajtásához közútkezelői hozzájárulást adhat, amennyiben kérelmező megfizeti a 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott – az út javítási költségeit fedező – behajtási díjat, valamint a műszaki szakvélemény alapján a helyi közút alkalmas a 12 tonnát elérő vagy azt meghaladó össztömegű gépjármű eseti közlekedésére.

(6) A polgármester a közútkezelői hozzájárulást visszavonja, ha az engedélyes a hozzájárulásban foglalt kikötéseket megsérti.

 

3. A közútkezelői hozzájárulás és annak díjai

 

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelmet írásban a polgármesterhez kell benyújtani a melléklet szerinti nyomtatványon.

(2) A polgármester a kérelmet megvizsgálja és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a díj befizetését követően a hozzájárulást 8 napon belül kiadja.

(3) A hozzájárulás a kérelemben szereplő névre, időtartamra és - a behajtó gépjármű össztömegétől és a behajtás időtartamától függően - gépjárműre vagy lakóegységre szól, a 4. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(4) A hozzájárulás nem ruházható át, a gépjármű vagy a lakóegység tulajdonjogának megváltozása esetén az engedélyt ismételten, a díjazás megfizetése mellett újra kell kérelmezni.

(5)1 Az adott naptári év január 1-től június 30-ig terjedő, vagy az adott naptári év július 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó kérelmek esetén a megállapított díj az éves díj 50 %-a.

(6) A közútkezelői hozzájárulásból befolyó díjakat útfenntartásra, közútfejlesztésre és a közúthoz tartozó csapadékvíz-elvezetés megoldására kell felhasználni.

(7) A díjak (6) bekezdés szerinti felhasználásáról a polgármester a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezet beterjesztésével egyidejűleg számol be a Képviselő-testületnek.

 

4. § (1) A közútkezelői hozzájárulás kiadásáért a kérelmezőnek a közút kezelője részére, az önkormányzat kezelésében lévő korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás esetén díjat kell fizetnie.

(2) A közútkezelői hozzájárulás megszerzésének díja a korlátozással terhelt út esetében

a) 12 tonna össztömeget el nem érő súlyú gépjármű esetében – a behajtás időszakától függően – 5.000 Ft + ÁFA/nap/lakóegység vagy 50.000 Ft + ÁFA/naptári év/gépjármű,

b) 12 tonna össztömeget elérő vagy azt meghaladó össztömegű gépjármű esetében

ba) 1 lakóegységhez történő behajtás esetén 500.000 Ft + ÁFA/naptári év,

bb) 2 lakóegységhez történő behajtás esetén 750.000 Ft + ÁFA/naptári év,

bc) 3 lakóegységhez történő behajtás esetén 900.000 Ft + ÁFA/naptári év,

bd) 4 lakóegységhez történő behajtás esetén 1.000.000 Ft + ÁFA/naptári év.

(3) A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő helyi közutakra engedély nélkül behajtó személyeknek az engedély nélkül való behajtás miatt a jogszabály szerint fizetendő bírság összege mellett az e rendelet szerinti díj összegét is meg kell fizetniük.

(4) Nem kell díjat fizetni a közszolgáltatást biztosító gépjárművek behajtása esetén.

 

 

4. Záró rendelkezések

 

5. § (1) E rendelet 2016. november 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

 

 

Szöllősi Ferenc Tóth László

polgármester jegyző

 

 

 

 

A rendeletet 2016. október 10. napján kihirdettem.

 

 

 

Tóth László

jegyző

 

melléklet a 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelethez2

 

Behajtási hozzájárulás iránti

 

KÉRELEM

korlátozással terhelt közútra

 

A kérelmező adatai:

 

Magánszemély esetén:

Név: ............................................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................ 

Nem magánszemély esetén:

Név: ............................................................................................................................................

Székhely: ............................................................................................................................................

Telephely: ............................................................................................................................................

Képviselő neve, címe: ………………………………………………………………………………… 

Adószám: .........................*Gépjármű adatai:

Kategóriája:

Típusának megnevezése:

Forgalmi rendszáma:

 

…………………………

…………………………

…………………………

Az ingatlan adatai:

Cím:

Hrsz.:

Lakóegység száma:

 

………………………………..

………………………………..

………………………………..

 

Alulírott, .................................................................... kérem Pécel Város Önkormányzatát, hogy a Pécel, ................................................................... szám ......................... hrsz. alatti ingatlan megközelítése érdekében a súlykorlátozással terhelt út igénybevételéhez a behajtási hozzájárulást szíveskedjenek megadni.A behajtással kapcsolatos adatok:

Behajtás célja: ...........................................................................................................................................

Útvonal (érintett közterületek): ...........................................................................................................................

Szállítandó anyag: ...........................................................................................................................................A behajtás időpontja: ...........................................................................................................................................A jármű és a rakomány együttes (forgalmi engedély szerinti) tömege: .........................Dátum: ......................... 

............................................

kérelmező aláírása

 

* Kizárólag a 12 tonna össztömeget el nem érő gépjármű éves behajtására vonatkozó kérelem esetén töltendő ki!"

1A 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése a 8/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2017. április 4.

 

2A 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet melléklete a 2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2017. február 1-től.

Módosítás: (2017. július 06. csütörtök, 09:27)